Hieronder vindt u ons complete cursusaanbod in het voorjaar van 2020:

(scroll naar beneden voor alle cursussen)


Dinsdag 7 april 2020: uitgesteld in verband met het coronavirus

De samengestelde prestatie en de heffing van btw

Docent

Mr. drs. W.A.P. (Wilbert) Nieuwenhuizen, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, Raadsheer plv. Gerechtshof Den Haag en tevens werkzaam als belastingadviseur. 

Programma

Een extra lang service certificaat hoort wél bij de wasmachine, maar het speeltje hoort niet bij de Happy Meal hamburger. Het service certificaat, in beginsel een vrijgestelde verzekering,  gaat dus op in de wasmachine en wordt dus belast tegen 21%, het speeltje moet los worden beschouwd en deelt dus niet mee in het 9% btw tarief van de hamburger. Nagenoeg iedere prestatie bestaat uit meerdere componenten. Moeten die componenten los van elkaar worden beschouwd? Hebben ze daardoor een eigen btw tarief? Kunnen ze daardoor deels vrijgesteld en deels belast zijn? Hoe moet de maatstaf van heffing dan worden bepaald als er maar één prijs is? Is een deel dan belast in Nederland of een deel belastbaar in het buitenland als er buitenlandse partijen bij betrokken zijn? Bestaat er wel een volledig recht op aftrek? Of... is er één samengestelde prestatie? 

 

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • historisch perspectief
 • het HvJ CPP arrest als basis
 • de niet eenduidige jurisprudentie
 • de modale consument
 • samengestelde elementen
 • elementen die de hoofdprestatie aantrekkelijker maken
 • meerdere prijzen of één prijs

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 395 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Van der Valk Hotel Breukelen
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 21 april 2020: uitgesteld in verband met het coronavirus

Meldplicht grensoverschrijdende constructies

Docenten

Mr. V. (Valérie) Robbertz, coördinator Mandatory Disclosure bij de Belastingdienst.

Mr. M.B. (Martijn) Weijers, advocaat bij Pelinck Nijssen Weijers en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. 

Programma

Tijdens de cursus 'Meldplicht grensoverschrijdende constructies' wordt ingegaan op de achtergrond en reikwijdte van de meldplicht voor fiscale grensoverschrijdende (en CRS-ontwijking) constructies. De meldplicht staat ook wel bekend onder de naam DAC6 of Mandatory Disclosure. De docenten gaan in op de vraag wanneer men als intermediair wordt gezien en welke constructies men met ingang van 1 juli 2020 zal moeten melden. Daarbij worden zoveel mogelijk praktijkgerichte voorbeelden gegeven. 

 

De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • achtergrond en doelstellingen van de meldplicht
 • de intermediair
 • meldingstermijnen
 • omvang van de meldplicht
 • boete en pleitbaar standpunt
 • invloed (fiscaal) verschoningsrecht
 • rechtsbescherming
 • de fiscale Hallmarks
 • de mail benefit-test
 • praktijkvoorbeelden
 • de Leidraad van de Belastingdienst

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 395 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Van der Valk Hotel Breukelen
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Donderdag 14 mei 2020: uitgesteld in verband met het coronavirus

Actualiteiten rondom de liquidatieverliesregeling in de vennootschapsbelasting

Docenten

Prof. dr. J.L. (Jan) van de Streek, werkzaam als hoogleraar vennootschapsbelasting aan de Universiteit van Amsterdam

G.C. (Bart) van der Burgt, werkzaam bij het Bureau Vaktechniek  van BDO en als docent/onderzoeker verbonden aan Tilburg University 

Programma

De liquidatieverliesregeling is allesbehalve een eenvoudige regeling. Om voor de bijzondere aftrekpost in aanmerking te komen moet een belastingplichtige door diverse hoepels springen. Vanaf 2021 komen daar bovendien hoepels bij. Gelet op de jurisprudentie neemt het aantal geschillen tussen belastingplichtigen en de fiscus over de toepassing van de liquidatieverliesregeling toe. Doorgaans gaat het daarbij om serieuze bedragen. In de praktijk vereist de liquidatieverliesregeling ook, of juist, aandacht als de deelneming er goed voor staat. Herschikking van activiteiten, interne verhangingen en reorganisaties kunnen gevolgen hebben voor het opgeofferde bedrag en daarmee voor een eventueel liquidatieverlies in de toekomst. Permanente alertheid is dus gewenst. 

 

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • componenten opgeofferd bedrag
 • opgeofferd bedrag ná interne verhanging, fusie en splitsing
 • negatief opgeofferd bedrag
 • arrest Hoge Raad over voortzettingsverbod
 • beleidsstandpunten Ministerie van Financiën
 • wijzigingen liquidatieverliesregeling per 1/1/2021
 • geografische beperking tot EU/EER-deelnemingen
 • kwantitatieve beperking tot meerderheidsdeelnemingen
 • voorgestelde maximale vereffeningsperiode van 3 jaar

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 395 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 26 mei 2020: uitgesteld in verband met het coronavirus

Aansprakelijkheid van de belastingadviseur

Docent

Mr. D.G. (Dick) Barmentlo, advocaat en partner bij FT-advocaten en lid van de Commissie Beroepszaken en de sectie Formeel Belastingrecht van de NOB

Programma

De positie van de belastingadviseur komt meer en meer onder druk te staan. Dat is een gevolg van toegenomen regeldruk, denk aan Wwft-verplichtingen, mandatory disclosure en allerlei boetebepalingen, mondige cliënten en verscherpte aandacht van toezichthouders. De belastingadviseur dient dan ook rekening te houden met mogelijke aansprakelijkheden: civielrechtelijk, tuchtrechtelijk, boeterechtelijk en zelfs strafrechtelijk. Hoe kan de belastingadviseur zich hiertegen wapenen? Zijn er voorzorgsmaatregelen te nemen? Wat betreft het boete- en strafrecht is het pleitbare standpunt een belangrijke verdedigingslinie.

 

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • de rechtsverhouding tussen cliënt en adviseur
 • de opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden
 • het kantoorhandboek
 • NOB/RB beroepsregels
 • tuchtrechtspraak
 • strafbare feiten
 • ontzetting uit het beroep
 • medeplegersboete
 • recente rechtspraak
 • pleitbaar standpunt

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 395 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Van der Valk Hotel Breukelen
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Donderdag 11 juni 2020

Belastingarresten: interpreteren & adviseren

Docent

Mr. dr. W.R. (Reinier) Kooiman, docent aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan het wetenschappelijk bureau van Deloitte Belastingadviseurs

Programma

Als belastingadviseurs zijn we dagelijks bezig om de beste oplossing voor onze cliënten te vinden. In ons enthousiasme bestaat het risico dat we zo gericht zijn op de meest gunstige uitkomst dat in de advisering niet alle risico's worden verdisconteerd. Deze cursus helpt de interpretatievaardigheden te verbeteren en de kwaliteit van de fiscale advisering te vergroten. In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op het effectief gebruiken van de juridische interpretatiemethoden in de advisering. De verschillende interpretatiemethoden worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden op het gebied van de vennootschapsbelasting. 

 

De uitleg van jurisprudentie wordt veelal als nog lastiger ervaren dan wetsinterpretatie. De orakeltaal van de Hoge Raad lijkt vaak ondoorgrondelijk. Hoe kun je erachter komen of een arrest precedentwerking heeft of niet? Welke waarde heeft een arrest dat verweven is met een ingewikkeld feitencomplex? Tijdens de cursus worden de meest voorkomende problemen bij het lezen van belastingarresten aan de orde gesteld. Daarbij wordt een methode aangereikt om arresten beter te kunnen begrijpen en te kunnen analyseren.

 

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • Wat is de favoriete interpretatiemethode van de Hoge Raad?
 • Met welke argumenten is een standpunt of procedure het meest kansrijk?
 • Hoe verwerk ik jurisprudentie in een analyse en een advies?

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Van der Valk Hotel Breukelen
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 16 juni 2020

Box 3 en vastgoed: voorsorteren op 2022

Docent

Dr. A. (Aad) Rozendal, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en zelfstandig belastingadviseur

Programma

Box 3 staat op dit moment volop in de schijnwerpers. de voorgestelde aanpassing van box 3 per 1 januari 2022, in combinatie met het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap, heeft een grote impact op vastgoedbeleggers. Zij zullen in veel gevallen met een aanzienlijk hogere belastingdruk geconfronteerd worden. Het is dus niet verbazingwekkend dat veel box 3 beleggers in vastgoed zich bezinnen op alternatieve structuren, zoals het inbrengen van vastgoed in de BV. Dit brengt echter weer overdrachtsbelasting mee. 

 

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • beleggen versus ondernemen en ontwikkelen voor de eigen portefeuille
 • de impact van de voorgestelde aanpassing van box 3 per 2022 voor vastgoedbeleggers
 • herstructureren van box 3 vastgoed

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Van der Valk Hotel Breukelen
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Donderdag 25 juni 2020

UBO-register, privacy-structuren en vermogensstructurering

Docenten

Drs. D.G.M. (Dion) Wetterhahn, fiscaal adviseur bij HVK Stevens

Mr. A.B.D. (Alycke) Kootstra, kandidaat-notaris bij HVK Stevens

Programma

Er is bij DGA's, vermogende particulieren en familiebedrijven groeiende aandacht voor beschermings- en privacy-structuren in het licht van het naderende UBO-register. Het wetsvoorstel voor de invoering van het UBO-register ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer en zal naar verwachting al heel spoedig worden ingevoerd. Het is dan ook van belang hier nu alvast rekening mee te houden bij uw advisering.

 

In de cursus wordt aandacht besteed aan de invloed van het UBO-register op de praktijk. Daarbij wordt ingegaan op de doorwerking van het UBO-register op bestaande structuren. Aan de hand van voorbeelden zullen (passende en verantwoorde) fiscale en civiele mogelijkheden voor het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van DGA's, vermogende particulieren en families worden doorgenomen. Hierbij wordt niet alleen ingegaan op de huidige praktijk, maar worden ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacy-bescherming in het licht van het UBO-register behandeld. Hierbij zal ook de behandeling van het UBO-register door de Eerste en Tweede Kamer worden meegenomen. 

 

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • Wie kwalificeren als UBO?
 • Welke informatie moet in het register worden opgenomen?
 • Wie is daarvoor verantwoordelijk (en aansprakelijk!)?
 • Wie mogen het UBO-register inzien?

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Van der Valk Hotel Breukelen
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 30 juni 2020

btw en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties

Docenten

Dr. A. (Aad) Rozendal, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en zelfstandig belastingadviseur

Mr. drs. W.A.P. (Wilbert) Nieuwenhuizen, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, Raadsheer plv. Gerechtshof Den Haag en tevens werkzaam als belastingadviseur

Programma

De regelgeving en jurisprudentie rondom btw en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties is complex en continu in beweging. Komt u als adviseur regelmatig in aanraking met vastgoedtransacties? Dan kunt u niet zonder een update van de laatste stand van zaken op dit gebied. Met de juiste kennis van de relevante regels kunt u flinke besparingen realiseren voor uw cliënt. 

 

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • wanneer is sprake van een bouwterrein?
 • koop-/ aanneemovereenkomst
 • transformatie van onroerende zaken
 • samenloop tussen omzet- en overdrachtsbelasting
 • beleid op het gebied van overdrachtsbelasting en de samenloop btw/overdrachtsbelasting
 • grondslagvermindering bij opvolgende verkrijging (art. 13 WBR) en economische en juridische eigendomsverkrijging (art. 9 lid 4 WBR)
 • het begrip 'woning' in de overdrachtsbelasting

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 495 (excl. btw)
 • 5 PE-punten
 • Van der Valk Hotel Breukelen
 • 10 uur tot 16.30 uur