Hieronder vindt u ons complete cursusaanbod in het najaar van 2019:

(scroll naar beneden voor alle cursussen)Donderdag 10 oktober 2019

Belastingarresten:                       interpreteren & adviseren

Docent

mr. dr. W.R. Kooiman, docent Universiteit van Amsterdam, wetenschappelijk bureau Deloitte Belastingadviseurs

Programma

Als belastingadviseurs zijn we dagelijks bezig om de beste oplossing voor onze cliënten te vinden. In ons enthousiasme bestaat het risico dat we zo gericht zijn op de meest gunstige uitkomst dat in de advisering niet alle risico's worden verdisconteerd. Deze cursus helpt de interpretatievaardigheden te verbeteren en de kwaliteit van de fiscale advisering te vergroten.

 

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op het effectief gebruiken van de juridische interpretatiemethoden in de advisering. De verschillende interpretatiemethoden worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden op het gebied van de vennootschapsbelasting. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is de favoriete interpretatiemethode van de Hoge Raad?
 • Met welke argumenten is een standpunt of procedure het meest kansrijk?
 • Hoe verwerk ik jurisprudentie in een analyse en een advies?

De uitleg van jurisprudentie wordt veelal als nog lastiger ervaren dan wetsinterpretatie. De orakeltaal van de Hoge Raad lijkt vaak ondoorgrondelijk. Hoe kun je erachter komen of een arrest precedentwerking heeft of niet? Welke waarde heeft een arrest dat verweven is met een ingewikkeld feitencomplex? Tijdens de cursus worden de meest voorkomende problemen bij het lezen van belastingarresten aan de orde gesteld. Daarbij wordt een methode aangereikt om arresten beter te kunnen begrijpen en te kunnen analyseren.

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Donderdag 31 oktober 2019

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Docent

mr. dr. M.J. Hoogeveen, universitair docent aan Tilburg University en medewerker bij de Belastingdienst

Programma

Vroeg of laat krijgt iedere DGA ermee te maken: de bedrijfsopvolging. In geval van schenking of vererving van de aandelen kan gebruik worden gemaakt van diverse fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Deze faciliteiten zijn alleen van toepassing indien aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Tijdens deze cursus wordt de laatste stand van zaken rondom de toepassing van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in kaart gebracht. Vanuit een theoretisch kader vindt praktische invulling plaats en wordt de diepte ingegaan. De mogelijkheid bestaat tot het indienen van eigen casusposities.

 

Tijdens de cursus wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • de werknemerseis
 • het kwalificerende ondernemingsvermogen
 • de toerekeningsregel
 • de voorwaarden aan preferente aandelen
 • de bezitseis
 • de voortzettingseis

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Donderdag 7 november 2019

Update Innovatiebox

Docenten

prof. dr. J.L. van de Streek, hoogleraar vennootschapsbelasting UvA

mr. P.A. Roodenburg, Belastingdienst, aanspreekpunt innovatiebox

Programma

De innovatiebox is een belangrijk onderdeel van de belastingadviespraktijk, maar kent vele angels en voetklemmen. Het tarief van effectief 7% loont vaak de moeite om de mogelijkheden goed te bestuderen. Vanuit de Belastingdienst is er een sterke aansturing vanuit de Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering. Wat zijn de thema's die spelen?

 

Tijdens deze cursus wordt de laatste stand van zaken rondom de toepassing van de innovatiebox in kaart gebracht. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

 • toegangstickets, waaronder software en de cloud
 • samenhangende tickets
 • aandachtspunten vaststellingsovereenkomst, waaronder verlenging
 • afpelpercentages
 • sales als kern- of routinefunctie?
 • voortbrengingskostenproblematiek
 • EBIT als startpunt en aanpassingen
 • WBSO aspecten, waaronder DGA-situaties
 • nexusbreuk, nationaal en internationaal
 • in- en uitgroeien

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 395 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 12 november 2019

Fiscaal efficiënt herstructureren         van vastgoed

Docent

dr. A. Rozendal, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en zelfstandig belastingadviseur

Programma

Bij het herstructureren van vastgoed spelen fiscale aspecten een belangrijke rol. Welke fiscale mogelijkheden en belemmeringen zijn er bij de uitvoering van verschillende soorten herstructureringen die zich in de praktijk kunnen voordoen? Hoe verhouden de faciliteiten in de directe belastingen zich tot de beschikbare vrijstellingen in de overdrachtsbelasting? En met welke aspecten moet men rekening houden bij herstructureringen vooruitlopend op bedrijfsoverdrachten? In deze bijeenkomst staat het fiscaal efficiënt herstructureren van vastgoed centraal. Aan de hand van casusposities en praktijkvoorbeelden worden diverse fiscale aandachtspunten die spelen bij het herstructureren van vastgoed op een interactieve wijze besproken.

 

De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde:

 • 'stenentransacties' versus aandelentransacties
 • werking van de overdrachtsbelasting
 • fiscale faciliteiten bij herstructureren van vastgoed inclusief overdrachtsbelastingvrijstellingen
 • voorsorteren op bedrijfsopvolging i.c.m. vastgoed

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Donderdag 14 november 2019

Actualiteiten deelnemingsvrijstelling

Docenten

prof. dr. J.L. van de Streek, hoogleraar vennootschapsbelasting UvA

mr. W.F.E.M. Egelie, Belastingdienst, kennisgroep Deelnemingsvrijstelling

Programma

Na jaren van rust, is de deelnemingsvrijstelling in beweging. De Hoge Raad heeft over langslepende kwesties knopen doorgehakt: wat zijn  de consequenties voor aan- en verkoopkosten, liquidatie van dochtervennootschappen en schadevergoedingen nu het stof is neergedaald? Daarnaast heeft het Ministerie van Financiën nieuwe standpunten ingenomen in een beleidsbesluit. En wat te denken van de politieke ontwikkelingen rondom de deelnemingsvrijstelling: welke wijzigingen worden verwacht?

 

Tijdens deze cursus worden de actualiteiten rondom de deelnemingsvrijstelling besproken en doorgelicht op hun praktische gevolgen. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

 • jurisprudentie aftrekverbod aan- en verkoopkosten deelneming
 • jurisprudentie schadevergoeding mislukte transacties
 • jurisprudentie voortzettingsvereiste liquidatieverliesregeling
 • initiatiefwetsvoorstel "Aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling"
 • evt. overige recente ontwikkelingen

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 395 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 19 november 2019

UBO-register, privacy-structuren en vermogensstructurering

Docenten

drs. D.G.M. Wetterhahn, fiscaal adviseur bij HVK Stevens

mr. A.B.D. Kootstra, kandidaat notaris bij HVK Stevens

Programma

 

 

 

 

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Donderdag 21 november 2019

Kapitaalverzekeringen in de praktijk

Docent

Erik van Toledo, fiscaal-juridisch medewerker bij de Belastingdienst, lid Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting Belastingdienst

Programma

Het dossier 'kapitaalverzekeringen' is een weerbarstig en complex dossier. Maar het is ook een heel actief en actueel dossier, getuige de woningmarkt van de afgelopen jaren. Dagelijks leven er in de praktijk veel vragen op het terrein van kapitaalverzekeringen (eigen woning) en hun bancaire tegenhangers, de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW). Denk daarbij aan het omzetten van een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) in een SEW, het verhogen van het verzekerd kapitaal, het bijstorten van bedragen, het voortijdig afkopen van KEW en het toepassen van vrijstellingen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van veel voorkomende praktijksituaties. Bij het beantwoorden van vragen kunt u gemakkelijk fouten maken.

 

De volgende onderwerpen komen tenminste aan de orde:

 • actualiteiten
 • fiscale regimes voor kapitaalproducten
 • overgangsregimes inzake bestaande kapitaalverzekeringen e.d.
 • beleidsstandpunten Financiën
 • voortijdige afkoop van kapitaalproducten
 • toepassing vrijstellingen bij uitkeringen
 • attentiepunten bij omzettingen
 • toepassing administratieve foutenleer in de praktijk en herstel polis
 • kapitaalverzekering en echtscheiding

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Van der Valk Hotel Breukelen
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Donderdag 28 november 2019

Wetsvoorstel Mandatory Disclosure

Docenten

prof. dr. J.L. van de Streek, hoogleraar vennootschapsbelasting aan de Universiteit van Amsterdam

mr. M.B. Weijers, verbonden aan PNW Legal en de Universiteit van Amsterdam

Programma

De nieuwe meldplicht voor potentieel agressieve constructies hangt sinds vorig jaren boven de markt en wordt binnenkort realiteit. Aan de hand van opgesomde wezenskenmerken (hallmarks) moet worden getoetst of een belastingadvies moet worden gemeld. Vanwege de materieel terugwerkende kracht moeten ook fiscale constructies worden gemeld waarvan de implementatie is gestart op of na 25 juni 2018. Welke constructies gaat u melden? Hoe richt u uw organisatie in? Waar zitten de risico's?

 

Tijdens deze cursus wordt de laatste stand van zaken rondom de nieuwe meldplicht in kaart gebracht. Het wetsvoorstel is daarbij het uitgangspunt. De volgende onderwerpen komen aan de hand van praktijkvoorbeelden aan bod:

 •  Wat zijn intermediairswerkzaamheden?
 • Welke (standaard)adviezen in de Wet IB 2001, Wet Vpb 1969 en de Successiewet voldoen aan de hallmarks?
 • Wat is het eerste meldmoment?
 • Wat is de boete op niet-melden?
 • Wat is de verhouding tussen hoofd- en hulpintermediairs?
 • Welke nieuwe hallmarks zijn in aantocht?
 • Wat zijn verdedigbare standpunten?
 • Gevolgen voor rulings, tax policy en samenwerking met andere intermediairs?
 • Op welke punten wijkt het wetsvoorstel af van de EU-richtlijn?

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 395 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Holiday Inn Amsterdam
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 3 december 2019

Holdings en BTW

Docent

mr. drs. W.A.P. Nieuwenhuizen, docent Universiteit van Amsterdam en zelfstandig specialist in btw-zaken

Programma

De btw-problematiek rond houdstermaatschappijen houdt al jarenlang de gemoederen bezig. In de afgelopen jaren vonden veel overnames plaats, waarbij het vraagstuk rond de btw-aftrek van hiermee verband houdende kosten opkwam. Ook de ontwikkelingen in de jurisprudentie rond de niet-economische activiteiten en het daarmee verbonden niet-aftrekrecht gaven aanleiding tot vragen. Het gerucht hangt al jaren in de lucht dat de befaamde btw-holdingresolutie uit 1991, na ruim 25 jaar trouwe dienst zou worden vervangen. De holdingresolutie overleefde zelfs een 'aanval' van de Europese Commissie. En de meest recente ontwikkeling betreft het C&D Foods arrest van het HvJ 8 november 2018, voorbelasting op kosten die worden gemaakt in het kader van een niet gerealiseerde verkoop van een kleindochter onderneming zijn niet aftrekbaar. Is dit een voorbode van nieuwe ontwikkelingen in de jurisprudentie die leiden tot minder aftrekrecht? Snapt u het nog? Voldoende stof tot nadenken en dus voor deze bijeenkomst.

 

De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde:

 • historisch perspectief
 • de holding als belastingplichtige
 • naast economische ook niet-economische activiteiten
 • het aftrekrecht van de holding
 • de holdingresolutie - hoe lang nog?
 • de pre pro rata
 • koop en verkoop van deelnemingen
 • dienstverlening bij de verkoop van deelnemingen

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 10 december 2019

Het MLI en het MKB

Docent

dr. G.F. Boulogne, werkzaam als belastingadviseur bij BDO en docent Universiteit van Amsterdam 

Programma

Vanaf 2020 treedt het Multilaterale Instrument pas echt in werking. Veel van de door Nederland gesloten belastingverdragen zullen vanaf dat moment op belangrijke punten worden aangepast. Deze aanpassingen zullen veel impact hebben op houdster- en financieringsstructuren, maar relatief weinig aandacht is besteed aan de gevolgen van het internationaal opererende MKB. Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen:

 • Wat betekenen de wijzigingen voor de DGA met zijn/haar houdstervennootschap?
 • Wat betekenen de wijzigingen voor het technisch aanmerkelijk belang?
 • Wat zijn de gevolgen van de uitbreiding van het vaste inrichting-begrip?
 • Wat betekenen de wijzigingen voor onroerende zaken?
 • Wat betekenen de wijzigingen voor voorbereidende werkzaamheden?
 • Hoe check ik de invloed van het MLI op het belastingverdrag waarvan mijn cliënt gebruikmaakt?
 • Compartimenteren?

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 295 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Holiday Inn Amsterdam
 • 15.00 uur tot 18.30 uur

Donderdag 12 december 2019

Lenen van de eigen BV

Docent

prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk adviseur van BDO Accountants & Belastingadviseurs

Programma

De in het voorjaar geconsulteerde versie van het wetsvoorstel 'Excessief lenen bij de eigen vennootschap' heeft de nodige tumult veroorzaakt. Kern van het voorstel is dat het bovenmatige deel van de schulden van een aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner bij de 'eigen' BV wordt aangemerkt als een fictief regulier voordeel in box 2. Wat betekent het wetsvoorstel voor dividendpolitiek, effectenportefeuilles, schulden aangegaan ter financiering van box 3-vastgoed en eigenwoningschulden? Wat is het beste advies?

 

Tijdens deze cursus wordt het wetsvoorstel besproken met een praktische invalshoek. De volgende onderwerpen komen daarbij onder andere aan bod:

 • nieuw fictief regulier voordeel
 • maximumbedrag (€ 500.000)
 • aanmerkelijkbelanghouders, partners en verbonden personen
 • overgangsrecht bestaande eigenwoningschulden (2021)
 • gevolgen voor dividendpolitiek, r/c-verhoudingen en de BV
 • samenloop met onzakelijke geldleningen
 • dubbele belasting, vervreemdingskorting
 • gevolgen voor bestaande vso's

Prijs, PE-punten, locatie etc.

 • € 395 (excl. btw)
 • 3 PE-punten
 • Van der Valk Hotel Breukelen
 • 15.00 uur tot 18.30 uur